logoOLD

Lista projektów aktualnie realizowanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

 • Projekt - Zastosowanie mikrowagi oscylacyjnej TEOM w badaniach aktywności i odporności na zawęglanie katalizatorów, numer  2018/02/X/ST4/02280

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 2

 • Projekt - Regulowanie liczby miejsc aktywnych i ich reaktywności za pomocą składu tlenkowych kobaltowo-manganowych układów katalitycznych do utleniania metanu

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1

 • Projekt - Regulacja mechanizmu konwersji etanolu z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katalizatorów metaliczno-tlenkowych, numer 2015/19/D/ST5/01931

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, SONATA 10

  Całkowity budżet: 453 200,00 PLN 

 • Projekt międzynarodowy - Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach - Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts (ICOCAD)

  Projekt realizowany przez konsorcjum: Fraunhofer ICT-IMM, Moguncja (Niemcy), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska), Konsun Sp. z o.o. (Polska) w ramach programu ERA-NET Bioenergy, finansowany przez Rządy Polski i Niemiec. Realizacja projektu w UMCS odbywa się według umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr BIOENERGY/ICOCAD/04/2016 zawartej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Całkowity budżet: 449 800,28 PLN

  Więcej informacji o projekcie

Lista projektów zrealizowanych w Zakładzie Technologii Chemicznej 

Opracowanie przenośnego systemu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem metanolu IRMFC - dofinansowanie projektu No 325358 IRMFC, Nr 3242/7.PR/14/2015/2, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013 - 2016

Collaborative project: Development of a portable internal reforming methanol high temperature PEM fuel cell system - IRMFC, No 325358, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 2013 - 2016

Projekt badawczy międzynarodowy (bilateralny) polsko-francuski: “Understanding reaction pathways of ethanol reforming over ZnO supported Co and Ni model catalysts (Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO), Nr 15/2012, Działalność statutowa WCh UMCS - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012 -2013

Opracowanie baterii wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem alkoholi IRAFC - dofinansowanie projektu No 245202 IRAFC, Nr 2279/7.PR/11/2012/2, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010 - 2013

Collaborative project: Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack - IRAFC, No 245202, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 2010 - 2013

Analizator chemisorpcji z cryocoolerem oraz generatorem par do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych i charakteryzowania katalizatorów, Nr 2279/7.PR/11/2012/2, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010 - 2013

Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń, UDA-POIG.01.03.01-00-072/08-00, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 2009 - 2012

Projekt badawczy promotorski (Marek Rotko): Określenie parametrów kinetyczno-mechanizmowych katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu za pomocą reagentów znaczonych trwałymi izotopami, N N204 1626 36, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 - 2011

Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, POPW .01.03.00-06-017/09-00, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 2009 - 2011

Referencyjny system reaktorowy przeznaczony do badania aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych, 356/FNiTP/139/2009, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, 2009 - 2009

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, POIG.02.01.00-06-024/09, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2008 - 2015

Projekt badawczy międzynarodowy: Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts NUCAT4HYDROGEN (Wodór z bio-alkoholi: efektywna droga produkcji wodoru na nowych katalizatorach reformingu), No. ACE.07.009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2008 - 2011

Projekt badawczy własny: Wysoko-selektywny katalizator konwersji etanolu do wodoru, N N204 2285 34, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008 - 2011

Analizator mas do systemu aparaturowego przeznaczonego do badania reakcji katalitycznych i katalizatorów metodami wykorzystującymi reagenty znaczone atomami trwałych izotopów, 139/03/E-339/S/2007-1, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Chemii UMCS, 2007 - 2008

Projekt badawczy zespołowy: Analiza kinetyczna zaburzeń izotopowo znaczonego metanu (12CH4/13CH4) w reakcji jego utleniania na katalizatorach Pd/Al2O3 i Pt/Al2O3, Bez numeru, Prorektor UMCS ds. Nauki i Badań, 2007

Projekt badawczy międzynarodowy (bilateralny) polsko-grecki: Multicomponent catalytic nanomaterials for clean energy production - Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania czystej energii, 10/2006, Działalność statutowa WCh UMCS - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006 - 2008

Wielokomorowy system analityczny UHV do badania właściwości powierzchni litych i proszkowych ciał stałych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Chemii UMCS, 2006 - 2008

Projekt badawczy zespołowy: Opracowanie nośnikowych katalizatorów miedziowychi kobaltowych dla reakcji konwersji bioetanolu do wodoru, Bez numeru, Prorektor UMCS ds. Nauki i Badań, 2006

Projekt badawczy: Nanostrukturalne katalizatory nisko-temperaturowego utleniania CO i związków organicznych, Nr 3 T09B 114 29, Komitet Badań Naukowych, 2005 - 2008

Projekt badawczy interdyscyplinarny: Badania właściwości układów Pd/tlenek metalu stosowanych w katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu, Bez numeru, Prorektor UMCS ds. Nauki i Badań, 2005

Projekt badawczy promotorski (Renata Jezior) Badania właściwości katalizatorów reakcji utleniającego sprzęgania metanu, 4 T09B 119 24, Komitet Badań Naukowych, 2003 - 2005

Projekt badawczy międzynarodowy (bilateralny) polsko-ukraiński: Development of the technology for synthesis of olefins from methane on the basis of aerosol catalysis - Rozwój technologii syntezy olefin z metanu metodą katalizy aerozolowej, 118/2001/2002/2003 (4142/R01/R03), Działalność statutowa WCh UMCS - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2001 - 2003

Projekt badawczy międzynarodowy (bilateralny) polsko-grecki: Foam catalysts for high temperature processes in the industrial and energy sector - Katalizatory piankowe dla wysokotemperaturowych procesów przemysłowych i energetycznych, 022/2001-2002 (3397/R00/R02), Działalność statutowa WCh UMCS - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2001 - 2003

Projekt badawczy zamawiany Chemia C1 - procesy przemian chemicznych metanu (gazu ziemnego), zadanie badawcze 2c: Utleniające sprzęganie metanu do etylenu, PBZ/KBN/18/T09/99, Komitet Badań Naukowych, 2000 - 2003

Chromatograf gazowy z dozownikiem do kolumn kapilarnych i detektorami TCD i FID, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2000

Projekt badawczy: Wysokoselektywna i wysokowydajna katalityczna przemiana metanu w etylen w procesie utleniającego sprzęgania, 3 T09B 043 11, Komitet Badań Naukowych, 1996 - 1999

Projekt badawczy: Promotowane katalizatory niklowe reformingu parowego węglowodorów, Nr 3P40502904, Komitet Badań Naukowych, 1994 - 1996

Projekt badawczy: Wysokoaktywne i selektywne nośnikowe katalizatory utleniania węglowodorów oraz redukcji tlenków azotu, Nr 3P40502804, Komitet Badań Naukowych, 1994 - 1996

Projekt badawczy Bezpośrednia konwersja metanu do etylenu i etanu w katalitycznym procesie częściowego odwodornienia za pomocą tlenu, Nr III.15 T-09/290/90-2, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1991

Projekt badawczy Budowa wielkolaboratoryjnej ciśnieniowej instalacji do badań katalizatorów i procesów katalitycznych, Nr II.7/WCH/90, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1990

Opracowanie technologii i katalizatora procesu przemiany metanu do wyższych węglowodorów, RPBR Nr 6/4, Instytut Chemii Przemysłowej, 1986 -1990

Opracowanie technologii i katalizatora przemiany gazu syntezowego do węglowodorów - lekkich olefin bądź wysokoaromatycznych paliw silnikowych, RPBR Nr 6/3, Instytut Chemii Przemysłowej, 1986 -1990

Modyfikacja selektywności katalizatorów uwodornienia tlenku węgla do lekkich węglowodorów, CPBR 3.20, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 1986 -1989

Dalsze prace badawcze nad katalizatorami niklowymi dla parowego reformingu węglowodorów przystosowanych do pracy przy obniżonym stosunku para/gaz, BK/AK/3389/86, Instytut Nawozów Sztucznych, 1986

Dalsze prace badawcze nad określeniem czynników determinujących aktywność i odporność na zawęglanie, BK/AK/1174/85, Instytut Nawozów Sztucznych, 1985

Dalsze prace badawcze nad określeniem czynników determinujących aktywność i odporność na zawęglanie, BK/AK/2763/84, Instytut Nawozów Sztucznych, 1984

Przeprowadzenie badań ustalających dane technologiczne niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej urządzeń dla wybranej metody oczyszczania, Fabryka Samochodów Ciężarowych, 1983

Dalsze prace badawcze nad określeniem czynników determinujących aktywność i odporność na zawęglanie, NP/DZ/346/82, Instytut Nawozów Sztucznych, 1982

Konwersja węglowodorów z udziałem wodoru oraz tlenków węgla i pary wodnej na metalach VIII grupy i ich stopach z metalami innych grup układu okresowego - Ocena możliwości sterowania selektywnością modeli katalizatorów syntezy Fischera-Tropscha za pomocą stopowania oraz doboru nośnika, 03.10.2.1C.4, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 1981 - 1985

Opracowanie i sprawdzenie w skali laboratoryjnej technologii otrzymywania katalizatora metanizacji z przesłankami do powiększenia skali, PR-1.2.4, 1977 - 1981

Katalizatory do otrzymywania gazu syntezowego i uwodorniania benzenu, 03.10.2.04.08, 1976 - 1980

Wpływ pary wodnej zawartej w gazie redukującym na przebieg redukcji katalizatorów niklowych uwodorniania benzenu i metanizacji, 1976, BK/900/76, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, 1976

Katalizatory reakcji otrzymywania wodoru - katalizatory reformingu parowego węglowodorów, 03.1.3.3.2, 1973 - 1975

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE