logoOLD

Układ do badania katalizatorów metodą SSITKA

ssitka

System aparaturowy wyposażony jest w:

 • adaptowaną jednostkę PID Microactivity Reference Catalytic Reactor wraz z generatorem wysoko-czystego wodoru
 • szereg linii dozowania reagentów znaczonych izotopowo
 • zestaw szybko-przełączalnych zaworów 3-, 4- i 6-drogowych
 • automatyczny, ultra-szybki zawór przełączający do metody SSITKA
 • kwadrupolowy spektrometr mas Hiden HPR-20 Research Grade o zakresie pomiarowym do 100 amu, z układem do kalibracji wyników analiz
 • czterokanałowy mikrochromatograf Agilent 490-GC
 • systemy kontrolno-sterownicze z oprogramowaniem do programowania procedur badawczych, programowania, sterowania i kontroli parametrów reakcji, do programowania procedur analitycznych, automatycznego dozowania on-line analizowanych próbek, sterowania i kontroli parametrów analiz, akwizycji, oraz do analizy, obróbki, konwersji, eksportu i prezentacji danych pomiarowych
 • szereg urządzeń pomocniczych.

System aparaturowy pozwala na:

 • określenie liczby miejsc aktywnych na powierzchni „pracujących” nanomateriałów katalitycznych i ich rzeczywistej aktywności (liczby cykli reakcyjnych na pojedynczym miejscu aktywnym)
 • określenie powierzchniowego stężenia przejściowych cząsteczek (species) prowadzących do produktów reakcji w jej stanie stacjonarnym na nanomateriałach katalitycznych
 • określenie czasu „życia” reagentów, produktów i przejściowych cząsteczek (species) reakcji na powierzchni nanomateriałów katalitycznych
 • określenie intensywności wymiany znaczonych atomów pomiędzy reagentami w fazie gazowej i katalizatorem oraz znajdujących się na jego powierzchni związkami chemicznymi, a także określenie udziału tlenu z sieci krystalicznej tlenkowych nanomateriałów katalitycznych w przemianach reagentów
 • określenie sekwencji przejściowych etapów reakcji zachodzącej na powierzchni nanomateriałów katalitycznych.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE