logoOLD

RYS HISTORYCZNY

Zakład Technologii Chemicznej istniał do roku 1962 w składzie Zespołowej Katedry Chemii Fizycznej i Technologii Chemicznej. W roku 1962 Zakład uzyskał samodzielność i jako Katedra Technologii Chemicznej wszedł w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Po utworzeniu Instytutu Chemii (w roku 1970) Katedrę przekształcono w Zakład Technologii Chemicznej. Zakład ten ma swoją siedzibę na IV piętrze budynku Collegium Chemicum przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 3.

PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ

W pierwszych latach istnienia Zakładu tematyka badawcza skupiła się wokół odzysku metali rzadkich i rozproszonych z odpadów przemysłu hutniczego, otrzymywania metali i związków chemicznych stanowiących materiały specjalne dla nowej techniki oraz utylizacji odpadów przemysłowych.
W połowie lat sześćdziesiątych poszerzono tematykę badawczą Zakładu o badania z zakresu katalizy. Tematykę katalityczną rozpoczęły badania katalizatorów wanadowych reakcji utleniania SO2 do SO3. Następnymi podjętymi tematami były:

  • poszukiwania nośników zapobiegających dopalaniu bezwodnika maleinowego w reakcji utleniania benzenu,
  • badania mechanizmu reakcji utleniania NH3, metodą DTA,
  • badania krakingu kumenu.

Jednym z najważniejszych kierunków prac badawczych realizowanych w Zakładzie Technologii Chemicznej w ciągu wielu lat były badania wpływu dyspersji fazy aktywnej (metalu) na przebieg szeregu rekcji z udziałem węglowodorów, wodoru i tlenków węgla. W ramach tej tematyki opracowano nową, oryginalną metodykę otrzymywania nośnikowych katalizatorów metalicznych o wysokiej dyspersji, polegającą na wprowadzeniu do klasycznej metody impregnacji etapu impregnacji nośnika roztworem chelatu (np. EDTA). Metoda została opatentowana oraz opisana w wielu pracach i weszła do literatury światowej pod nazwą metody podwójnej impregnacji (double impregnation method- DIM).

W chwili obecnej zainteresowania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na dwóch głównych zagadnieniach:

  • Badaniach katalizatorów heterogenicznych ważnych procesów technologicznych np. reforming parowy węglowodorów, reforming węglowodorów z ditlenkiem węgla, metanizacja tlenków węgla, rozkład tlenków azotu np. N2O, dopalanie zanieczyszczeń – bezpłomieniowe spalanie metanu w gazach odlotowych, utleniająca dimeryzacja metanu, otrzymywanie wodoru do ogniw paliwowych z bio-etanolu oraz przebiegu procesów formowania katalizatorów, ich właściwości w stanie aktywnym oraz procesów dezaktywacji (zawęglanie, spiekanie);
  • Ocenach oddziaływań przemysłu i gospodarki komunalnej na środowisko naturalne np. gospodarka odpadami, oznaczaniem poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych, szacowaniem zagrożeń pod kątem opracowania raportów ocen oddziaływania na środowisko naturalne (tzw. audytów).

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE