logoOLD

Działalność badawcza jednostki

Zobacz aktualnie realizowane projekty w Zakładzie Technologii Chemicznej UMCS.

Badania katalizatorów heterogenicznych ważnych procesów technologicznych

Poznawanie zależności pomiędzy składem, sposobem preparatyki, i aktywnością oraz selektywnością katalizatorów, synteza nowych materiałów mających zastosowanie jako katalizatory w wielu procesach technologicznych, w tym:

 • otrzymywanie wodoru (ogniwa paliwowe, przemysł związków azotowych, przemysł petrochemiczny)
 • przeróbka gazu ziemnego
 • uwodornienie związków organicznych
 • selektywne utlenianie związków organicznych
 • usuwanie lotnych zanieczyszczeń (tlenki azotu, tlenki węgla, lotne związki organiczne)

Badania oddziaływania przemysłu i gospodarki komunalnej na środowisko naturalne

Badania statutowe w 2007 r. – realizowano 6 tematów

 • Badania katalizatorów typu metal/nośnik w reakcjach rozkładu tlenków azotu.
 • Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania wodoru z etanolu.
 • Wpływ dyspersji palladu na utlenianie metanu w obecności pary wodnej.
 • Adsorpcja chelatów oraz wybranych molekuł testowych na nośniku glinowym o zmiennej powierzchni ogólnej.
 • Wpływ temperatury na adsorpcję molekuł testowych na nośniku glinowym.
 • Modyfikacja węgli aktywnych przy pomocy wybranych metali przejściowych.

Badania własne w 2007 r. – realizowano 4 tematy

 • Wpływ dyspersji palladu na efekty zaburzeń izotopowych tlenu w stacjonarnym stanie reakcji całkowitego utleniania metanu na katalizatorach Pd/Al2O3.
 • Badanie oddziaływań metal-nośnik w katalizatorach złotowych i srebrowych.
 • Badania modyfikowanych katalizatorów manganowych w reakcji niskotemperaturowego rozkładu N2O.
 • Korelacje pomiędzy modyfikowaną powierzchnią nośnika, a zaadsorbowanymi formami prekursorów katalizatorów niklowych.

Realizowane projekty badawcze MN i SzW

 • Katalizatory miedziowe niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla promotowane alkaliami, projekt promotorski nr 3 T09B 108 28, współpraca z INS w Puławach. Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych, projekt nr 3 T09B 114 29, współpraca z Zakładem Adsorpcji Wydziału Chemii.
 • Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych dla środowiska. 1C. Zastosowanie techniki DIM do otrzymywania zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych włałciwościach fizykochemicznych i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska, projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-116/T09/2004.
 • Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji wêgla, II.3.Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego w reaktorach ogrzewanych gazem procesowym (GHR), projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006.

Realizowane projekty badawcze Prorektora UMCS ds. badań.

 • Analiza kinetyczna zaburzeń izotopowo znaczonego metanu (12CH4/13CH4) w reakcji jego utleniania na katalizatorach Pd/Al2O3 oraz Pt/Al2O3, projekt zespołowy

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE